Vrijwillige ouderbijdrage

Het volgen van basisonderwijs is gratis, het wordt door de overheid betaald. Toch hebben scholen jaarlijks kosten, waar geen inkomsten tegenover staan. Het gaat dan om activiteiten buiten de lesactiviteiten om. Scholen mogen ouders een bijdrage in deze kosten vragen. Voorwaarden zijn dat de bijdrage vrijwillig is en dat de ouders in de MR hiermee hebben ingestemd.

De vrijwillige ouderbijdragen worden gebruikt om feesten en activiteiten te organiseren, zoals Sinterklaas, de kerstviering, schoolreisjes en sportdagen. Het niet betalen van de vrijwillige bijdrage leidt niet tot uitsluiting van deelname aan activiteiten. Alle leerlingen doen mee aan alle extra activiteiten die de school organiseert.
Overige schoolkosten waar u tijdens een schooljaar mee te maken kunt krijgen, zijn kosten voor de schoolfotograaf. Er is geen verplichting om de foto’s te kopen.

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdragen wordt jaarlijks vastgesteld. De directie verantwoordt inkomsten en uitgaven uit de ouderbijdragen jaarlijks aan de MR.

 De vrijwillige bijdrage pauzevervanging
Op scholen met een continurooster blijven alle leerlingen tijdens de lunchpauze op school. Zij worden tijdens de lunchpauze een half uur begeleid door professionele medewerkers van een kinderopvangorganisatie en/of personeelsleden van de school. Voor de opvang tijdens de pauze vragen wij een vrijwillige bijdrage aan de ouders, zodat hier geen onderwijsgeld voor ingezet hoeft te worden.

Inning bijdragen

Alle bijdragen worden geïnd via Schoolkassa van ParnasSys. Ouders ontvangen een betalingsverzoek per mail. Via een link in de mail kunt u de bijdrage(n) rechtstreeks via iDEAL betalen.